Köpvillkor

Köpvillkor

Allmänt 
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. 

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU-rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text. 

Beställning 
Beställningar görs via webbutiken. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. När "köpvillkoren" accepteras bekräftas att du har målsmans godkännande. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd. 


Leveransbetingelser 
Utöver priset på varorna ska du betala fraktkostnaderna. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter. 
Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Beställningar gjorda i webbutiken levereras endast inom Sverige. Dina varor levereras inom 2-5 vardagar (vår ambition är att alltid leverera så snabbt som möjligt). 

Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig. 

Oavhämtad försändelse 
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso. 

Information
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure 
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad. 

Tvist 
Vi har som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.